KVIEČIAME MOKYTIS VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOJE IR KURTI SVAJONIŲ MOKYKLĄ

Mūsų išskirtinumas – maža mokyklos bendruomenė, optimalus mokinių skaičius klasėje. Tai leidžia geriau pažinti kiekvieną mokinį, atskleisti jo talentą, laiku pastebėti mokymosi spragas ir imtis reikalingų priemonių joms šalinti. Ugdymo problemas nuolat analizuoja klasių vadovai, mokytojai su mokiniu ir jo tėvais (globėjais), todėl laiku suteikiama reikiama pagalba.

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje puoselėjamos mokinių ir jų tėvų idėjos, iniciatyvos, stengiamasi įsiklausyti į kiekvieno nuomonę ir keistis. Pamokose nuolat tikrinami kiekvieno mokinio pasiekimai. Nuo 2015 m. įsteigtos nominacijos mokiniams ir klasėms: Mokyklos lankymas, Mokymosi pažangumas, Mokyklinės uniformos dėvėjimas, Asmeninė mokymosi pažanga. Atskiroms klasėms ir pavieniams mokiniams įteikiamos taurės, medaliai. Mokinių laimėjimai viešinami mokyklos internetinėje svetainėje („Didžiuojamės“), mokykloje įrengtuose stenduose, spaudoje. Mokslo metų pabaigoje organizuojama Padėkos diena.

2016–2017 m. m. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje bus įgyvendinamos šios naujos veiklos, užtikrinančios:

 1. Kiekvieno mokinio mokymosi pažangą ir saviraiškos galimybes:
  • naudojamos Mokinio pasiekimų ir pažangos knygelės;
  • reguliariai organizuojami mokinio, jo tėvų (globėjų), mokytojų susitikimai mokymosi pasiekimams, pažangai aptarti, ugdymosi lūkesčiams planuoti;
  • inicijuojama veikla, sudaranti galimybes didžiuoti mokinio sėkmėmis;
  • ugdomi mokinių mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, pažinimo, asmeniniai, bendravimo ir kiti gebėjimai.
 2. Sukurtos įtraukiančios mokytis ugdymosi erdvės:
  • sudaromos galimybės visiems norintiems – nuo priešmokyklinio ugdymo grupės iki 8 kl. mokinių – lankyti Robotikos būrelio užsiėmimus;
  • anglų kalbos būrelyje ,,Žaisk ir mokykis“ ugdomi 6–7 metų vaikai;
  • 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokiniams sudaromos galimybės ruošti pamokas, šalinti mokymosi spragas pailgintos dienos grupėse, veikiančiose iki 16.30 val.;
  • 5–8 kl. mokiniai pailgintos dienos grupėje pasiruoš kitos dienos pamokoms, turės galimybę pagilinti lietuvių kalbos, užsienių kalbų, matematikos žinias (pagal poreikį – ir kitų dalykų). Šioje grupėje mokytis padės konkrečių dalykų mokytojai;
  • visiems mokiniams sudaromos galimybės dalykų žinias gilinti mokomųjų dalykų konsultacijose;
  • progimnazijos interjeras pertvarkomas pagal mokinių, jų tėvų ir mokytojų poreikį bei svajones (koridoriuose pastatyti baldai, sėdmaišiai, skirti poilsiui ir mokymuisi, stalo žaidimai, mokiniams organizuojami teminiai šokių–poilsio vakarai).
 3. Puoselėjamas mokinių saugumas, geras mikroklimatas klasėse, mokykloje:
  • aptverta progimnazijos teritorija;
  • nuolat organizuojamos veiklos, puoselėjančios pagarbą vieni kitiems.
 4. Organizuojama veikla, skatinanti progimnazijos bendruomenę (mokinius, jų tėvus (globėjus), progimnazijos darbuotojus) veikti vaiko, mokinio asmenybės augimui.

Telefonai pasiteirauti: 8 (342) 20104 (raštinė), 8 (342) 20103 (direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Anelauskienė), (8 342) 20102 (direktorius A. Serneckas).

 

PRIEŠMOKYKLINO UGDYMO VAIKŲ IR 1–8 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMAS VILKAVIŠKIO „AŽUOLO“ PROGIMNAZIJOJE

NUO 2016-09-01

Klasės / grupė FORMALUSIS ŠVIETIMAS NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS
Priešmokyklinio ugdymo grupė Kompiuterių naudojimo mokymuisi būrelis Anglų k. būrelis „Play and learn“ Robotikos būrelis Jaunučių šokio kolektyvas Vaikai išmoks skaityti, vaidinti, skaičiuoti, pažinti geometrines figūras. Lavins ranką, eksperimentuos, konstruos, modeliuos, šoks, dainuos, deklamuos, sportuos, žais judriuosius žaidimus progimnazijos sporto salėje (vaikams kūno kultūros užsidėmimai vyksta sporto salėje) ir lauke. Vaikai dalyvauja mokyklos, rajono koncertuose, viktorinose, sporto varžybose, parodose.
1 klasė Pailgintos dienos grupė nuo 12.00 iki 16.30 val. Šokio pamoka
2 klasė Mokinių saugumo įgūdžių lavinimo programa „Saugok ir gerbk mane
3 klasė Šokio pamoka Dramos būrelis „Bildukai“* Sporto būrelis**
4 klasė Etnokultūros būrelis* „Ąžuoliukai“
5 klasė Pailgintos dienos grupė nuo 13.00 iki 16.30 val. Meninės saviraiškos būrelis Gabiųjų matematikų būrelis Merginų šokio kolektyvas Vokalinė studija Sporto būrelis**
6 klasė
7 klasė
8 klasė

PASTABOS:

* Bus priimami norintys mokiniai iš kitų klasių. **„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“; Kvadrato – krepšinio; Tinklinio. Neformaliojo švietimo būreliai progimnazijoje organizuojami atsižvelgiant į mokinių tėvų, mokinių poreikius, kurie tiriami 2016 m. gegužės mėnesį, tikslinami – 2016 m. rugsėjo mėnesį.