Dalijimasis gerąja patirtimi Šiaulių Salduvės progimnazijoje

Lapkričio 3 d. progimnazijos mokytojai dalinosi gerąja patirtimi ir dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare „Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistema“ Šiaulių Salduvės progimnazijoje. Seminarą vedė Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė Natalija Kaunickienė, progimnazijos mokytojai.

Praktiniame seminare susipažinome, kaip kinta mokinių pasiekimai, bendruomenės narių santykiai progimnazijoje taikant mokinių individualią pažangą skatinančias priemones. Renginys padėjo įtvirtinti mūsų nuostatas, kad šiandien itin svarbi mokyklos veiklos kryptis – kiekvieno mokinio individualios pažangos vertinimas ir įsivertinimas, pasiekimų stebėjimas ir analizavimas siekiant laiku identifikuoti mokymosi sunkumus, kad būtų teikiama reikalinga pagalba.

Seminaro metu pateikta Šiaulių Salduvės progimnazijos patirtis, taikomos priemonės, padedančios kurti mokymuisi palankią aplinką ir skatinančios individualią kiekvieno mokinio pažangą. Aptarta, kaip galima siekti ugdyti sąmoningą, atsakingą mokinių požiūrį į savo mokymąsi, ugdymąsi, individualią pažangą. Buvome supažindinti ir aptarėme patirtis, vykdomas veiklas, naudojamas pačių pedagogų susikurtas priemones (pagalbos mokiniui modelį; vaiko individualios pažangos stebėjimą, analizavimą, tolimesnių ugdymo(si) tikslų numatymą; įgyvendinama klasės vadovų veiklos sistema (MOST), klasių ,,Termometrai“ bei Asmenybės ugdymosi glaustus užrašus) Šiaulių Salduvės progimnazijoje.

Seminaras padėjo įtvirtinti mūsų nuostatas, kad, taikomos individualios mokinių pažangos priemonės mūsų progimnazijoje – Mokinio ūgties dienoraštis 3–8 kl., Asmeninės rūgties įsivertinimo lapai 1–2 kl. ir kitos yra tinkamos ir sudaro mokiniams galimybes ugdytis sąmoningą mokymąsi.

Direktorius Arūnas Serneckas