Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijai reikalingas psichologas.

Darbo vieta: J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškis.

Darbo sąlygos: neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis – 0,5 etato (20 val./sav.),  pareigybės lygis – A1, pareiginės pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Kvalifikaciniai reikalavimai: turi būti įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą, turėti psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį kaip psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją; gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones; gebėti bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas; išmanyti psichologinės pagalbos teikimo metodus mokiniams ir gebėti juos naudoti darbe; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles; mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus; gebėti rengti anketas, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, paraiškas projektams; dirbti vadovaudamasis tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, pareigybės aprašymu, pedagoginės etikos principais.

 Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

  1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  2. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3. Gyvenimo aprašymą;
  4. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu direktorius@azuolopro.lt iki 2018 m. lapkričio 21 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pasiteirauti galima telefonu 8 342 20104, 20102,  el. paštu direktorius@azuolopro.lt  Atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį kviečiami pretendentai, atitinkantys reikalavimus. Pokalbis su pretendentais ir atranka planuojama lapkričio 27 d. sutartu su pretendentais laiku.