Mokiniai atostogauja – mokytojai mokosi

Viena iš labiausiai pedagogų vertinamų kvalifikacijos tobulinimo formų – gerosios patirties perėmimas ir dalijimasis tarp mokytojų. Mūsų progimnazijoje tokia tobulėjimo forma tampa tradicija. Stiprėjant besimokančios mokyklos požymiams, keičiasi mokyklos kultūra. Asmeninio meistriškumo siekiama vadovaujantis nuostatomis kuo geriau atlikti savo darbą, siekti nuolatinio tobulėjimo, bendradabiaujant mokytis iš patirties.

Mokinių atostogų metu 17 pedagogų, siekiančių profesinio tobulėjimo, susirinko į metodinį pasitarimą. Mokytojų įvardinti tikslai rėmėsi lūkesčiais, kad jų organizuojamos pamokos taptų dar šiuolaikiškesnės, įdomesnės, teiktų mokiniams mokymosi džiaugsmo. Patirtimi apie „Pamokos tikslų kėlimą ir įsivertinimą, remiantis kriterijais“ dalijosi  pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irma Kriaučeliūnienė.

Stebėdami video medžiagą, „Akinių“ mokymo metodu, mokytojai įvertino situaciją pamokoje mokytojo, atsakinėjusio mokinio, jo tėvų ir bendraklasių požiūriu. Įsitikinome, kad pamokoje, kaip ir kitose šiuolaikinio gyvenimo srityse, vertinimo kriterijai yra itin svarbūs. Jie vertinimą daro objektyvesniu, skaidresniu, teikia saugumo mokiniams, motyvuoja juos siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Vertinimas pamokoje prasideda nuo planavimo, pamokos uždavinio formulavimo. Mokytojai skaitė pateiktas pamokų planų ištraukas, koliagialiai juos aptarė, ieškojo sąsajų tarp pamokų uždaviniuose numatytų vertinimo kriterijų ir įsivertinimo, organizuoto pamokos pabaigoje. Bendradarbiaudami grupėse, analizuodami Švietimą reglamentuojančių dokumentų ištraukas, pedagogai patys susikūrė Šiuolaikinės pamokos, paremtos mokymosi paradigma, kriterijus. Jais remdamiesi kiekvienas turės galimybę objektyviai įsivertinti savo organizuojamas pamokas, orientuotis į šiuolaikinei pamokai keliamus reikalavimus.

Virtualioje programoje mokytojai reflektavo aktyvaus mokymosi rezultatus, teigdami, kad „pagilino turimas žinias“, „prisiminė, kokia turi būti šiuolaikinė pamoka“, „kaip tikslingiau sieti uždavinį su įsivertinumu“. Įsivertindami išskyrė aspektus, kuriuos panaudos pamokose. Pavyzdžiui „vertindama pamokoje vadovausiuosi kriterijais“, „skatinsiu mokinių įsitraukimą“, „gebėsiu uždavinį sieti su vertinimo kriterijais“, „leisiu mokiniams daugiau rinktis“.

Profesinė, asmeninė sėkmė yra vertybė tik tada, „kai ja dalijamasi ir kai ji tampa impulsu kitiems ieškoti, veikti ir kurti“. Skatinu kolegas pasinaudoti galimybe dalintis patirtimi, mokytis kartu.

Mokytoja Irma Kriaučeliūnienė