Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos dalyvavimas respublikinėje konferencijoje

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija  Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnaziją pakvietė dalyvauti ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamoje respublikinėje  nuotolinėje konferencijoje „Ugdymo(si) pokytis mokykloms bendradarbiaujant: matematinis raštingumas“ ir pasidalinti bendruomenės patirtimi siekiant  matematinio raštingumo pokyčio. Progimnazijos patirtis sukaupta 2017-2019 m. partnerio teisėmis įgyvendinant projektą „Įtraukiojo ugdymo link“, kurio tikslas – sukurti ir veiklą tobulinančiose mokyklose įdiegti naują mokymosi pagalbos mokiniui ir šeimai modelį, pagrįstą įtraukiojo ugdymo nuostatomis. Projekto tikslinė grupė – 4 klasių mokiniai, pasirinkta tobulinti ugdymo sritis – matematika.

Spalio 27 d. progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Anelauskienė konferencijoje dalyviams pristatė, kokie sprendimai ir veiklos projekte padėjo pasiekti mokinių mokymosi pažangos, kas nepasiteisino, kalbėjo apie veiklų tęstinumą, išsakė siūlymus mokykloms ir nacionalinio lygmens institucijoms, koordinuojančioms projektinę veiklą.

Tikimės, kad pateiktos įžvalgos, faktai apie teigiamus rezultatų pokyčius padės ugdytojams atrasti savą kelią į sėkmę, o išklausytos kitų mokyklų patirtys, ministerijos atstovų pateikti tyrimai, apibendrinimai užtikrins sėkmingą veiklos tęstinumą.

Progimnazijos informacija