Projektinė diena, skirta Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui

Prieš 30 metų naujai atkurtai Lietuvos valstybei iškilo grėsmė. Sovietai, pasinaudodami savo okupacine kariuomene, Lietuvoje siekė įvykdyti perversmą ir atkurti sovietų valdžią, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Lietuvos nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui.

Tradicinė pilietinė iniciatyva – „Atmintis gyva, nes liudija“ – buvo vykdoma ir mokykloje, ir mokinių namuose. Iš pat ryto languose sušvito iniciatyvos simbolis – žvakelė, simbolizuojanti gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. 5–8 klasių mokiniams vyko istorijos vaizdo pamokos „Sausio 13-oji – šventė su ašaromis akyse“.

Sausio 14 d., ketvirtadienį, nuotoliniu būdu buvo organizuota netradicinio ugdymo diena „Mokymasis projektiniu metodu“ – „Istorinė 1991 m. sausio 13-oji“. 5–8 klasių mokiniai ir jiems vadovaujantys mokytojai dirbo kaip darnios komandos. Išradingai buvo parengtos įvairios integruotos užduotys apie istorinius sausio 13-osios įvykius. Mokiniai aktyviai dirbo grupėse, bendravo ir bendradarbiavo su jų veiklą kuruojančiais mokytojais bei tarpusavyje, įsivertino savo atiliktas užduotis. Savivaldis mokymasis, pasitelkiant informacines technologijas, buvo įdomus ir patrauklus mokiniams, ugdant pažinimo, mokėjimo mokytis, socialinę ir pilietinę kompetencijas.

Dėkoju šią dieną organizavusiems mokytojams, kurie pasidalijo mintimis apie projektines veiklas.

A. Raškauskas – informacinių technologijų mokytojas.

5 klasės mokiniai, suskirstyti grupėmis, atliko tris skirtingas užduotis, kurios buvo paskirtos atsitiktiniu būdu. Pirmoji užduotis – sukurti „Žodžių vizualizacijos“ pristatymą naudojantis programa „Piešimas“ bei interaktyviu įrankiu „WordArt“. I užduoties rezultatas – trumpas pristatymas, sudarytas iš sukurtų darbų.

Antroji užduotis – surinkti „pabertas“ nuotraukas internetinėje erdvėje ir sukurti nuotraukų albumą. Mokiniai jį apipavidalino žodžiais, kurie atsako į klausimą – „O kas Tau yra laisvė?“. Rezultatas – nuotraukų albumas.

Likusi mokinių grupė piešė piešinį, kurį turėjo įgarsinti savo žodžiais, nufilmuodami 2–5 sekundžių vaizdo įrašą.

Mokiniai dirbo komandomis. Veiklos įgalintos bendradarbiavimo galimybėmis MS „Teams“ mokymosi platformoje.

https://emokyklalt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alraska3600_emokykla_lt/ErHiPz9xQThPqf8mMSf-lXcBAhqA722qv_msXJkAcYuMLg?e=ho0mp

Z. Šestililienė – matematikos mokytoja, R. Kiškėnienė ir T. Bonkevičius – fizinio ugdymo mokytojai

 6 klasės mokiniai, susiskirstę į penkias grupes ir pasirinkę vieną sausio 13 – osios gynėją, rinko informaciją apie jo gyvenimą ir žūtį, surinktą medžiagą patalpino skaidrėse. Dirbdami grupėmis, rašė trumpus rašinėlius, eilėraščius, skirtus laisvės gynėjams, kūrė kryžiažodžius, matematines užduotis su įsimintinais skaičiais. Veikla mokiniams patiko. Jie tobulino pažinimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo ir pilietiškumo kompetencijas, jautriai prisilietė prie tautai svarbių žmonių likimo.

Fizinio ugdymo pamoka buvo pavadinta „Sportuoju už Lietuvą“.

Klasės mergaitės bėgo 13 min. arba ėjo 30 min., o aš pati (mokytoja Rūta) sportavau slidėmis.

Berniukams (mokytojas Tomas) atliekant kūno kultūros užduotis reikėjo panaudoti tautinę atributiką ir atsiųsti savo nuotraukas foto albumui.

 L. Augustaitienė – žmogaus saugos mokytoja, A. Jusaitytė – muzikos mokytoja.

7 klasės mokiniai atliko integruotas istorijos, etikos ir muzikos užduotis. Dirbdami grupėse diskutavo, kas svarbiau kovoje už laisvę – ginklas ar daina? Džiugu, kad mokiniai supranta, jog ne viskas iškovojama ginklu. Tautas, kovojančias už savo laisvę, vienija ir dainos, o tokių dainų septintokai žino tikrai nemažai. 1991 m. sausio 13-osios įvykių faktus mokiniai pasitikrino atlikdami interaktyvų testą „Istorijos sekliai“. Savo pilietiškumą išreiškė kurdami koliažą apie savo amžiaus laisvą Lietuvos pilietį. Jų nuomone, „Laisvas Lietuvos pilietis myli savo šalį, šeimą, draugus, kalbą, gamtą. Viską gali padaryti dėl savo gimtosios šalies, yra ištikimas ir lojalus. Jis nėra bailys, jis kovotojas ir savo šalies gynėjas. Elgiasi kaip doras Lietuvos pilietis, kuris gerbia žmones, paaukojusius savo gyvybę dėl laisvos Lietuvos.“

L. Kraulėdienė – istorijos mokytoja, L. Dobiliauskienė ir L. Pauliukaitienė – užsienio kalbų mokytojos.

8 klasės mokiniai, pasiskirstę grupėmis ir poromis, turėjo atlikti integruotas Stendo kūrimo užduotis. Grupės surinko įdomią faktinę ir vaizdinę medžiagą apie istorinius kruvinojo sekmadienio įvykius Lietuvoje ir jų atgarsį užsienio žiniasklaidoje. Atrinkti geriausi mokinių darbai bus eksponuojami mokykloje, minint Valstybines šventes (sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją).

Projektinės dienos koordinatorė, istorijos mokytoja L. Kraulėdienė