Pedagogų stažuotė Šiaulių rajone

Šiandieninėje visuomenėje bendradarbiavimo tema išlieka aktuali. Perimdami vieni kitų patirtis  mokomės ir tobulėjame patys.

Įgyvendindami 2020–2022 metų „Ąžuolo“ progimnazijos veiklos tobulinimo planą mūsų mokytojai ir pedagoginiai darbuotojai  susitiko su Šiaulių rajono Dubysos Aukštupio mokyklos bendruomene. Šios ambicingos mokyklos sėkmės istorija jau yra tapusi sektinu pavyzdžiu kitoms mokykloms. Septintus metus mokyklai vadovaujantis direktoriaus Vaidas Bacys įstaigos horizontalų valdymą ir pasitikėjimą mokytojais įvardina kaip išskirtinį bruožą. Jo įžvalgos apie demokratinio ugdymo principus ir dėmesį kiekvienam bendruomenės nariui, individualios atsakomybės svarbą ir apverstą vadybos principą – nuo kontrolės link paramos – artimos ir mūsų progimnazijos gyvavimo sampratai.

Švietimo pagalbos tarnybos  poskyrio vadovės Simonos Miškinienės pasidalijimas apie įtraukiojo ugdymo organizavimą mokykloje patvirtino supratimą, kad dėmesys kiekvienam vaikui ir gera socialinė jausena yra privalumas ir sąlyga siekti gerų akademinių rezultatų. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Garškienė akcentavo planavimo dermės ir mokymosi bendradarbiaujant svarbą, o anglų kalbos mokytoja Vida Šarauskienė išskyrė santykį, kaip svarbiausią dalyką kiekvienoje organizacijoje.

Mokykloje kuriamos mokymąsi bendraujant ir bendradarbiaujant palaikančios bei aktyvinančios erdvės. Mūsų mokytojai išvykos metu turėjo galimybę tiesiogiai įvertinti edukacines aplinkas, atliepiančias mokyklos bendrą politiką ir mokinių individualius poreikius.

Tikimės, kad ši patirtis sustiprins visų mūsų bendruomenės narių suvokimą, kad kiekvienas vaikas mokykloje yra laukiamas.

Metodinės tarybos pirmininkė Aida Liaudinskienė