Taisyklės, tvarkos

Dokumentų dydis neviršija 1Mb. Skaitymui rekomenduojame Adobe Reader ar panašaus tipo knygų skaitymo programas.

DokumentasParsisiųsti
VILKAVIŠKIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ARBA TURINT PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠASparsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas bei saugos ir sveikatos instrukcijosparsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos
socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
parsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos
mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas
parsisiųsti
Vilkaviškio rajono savivaldybės reagavimo į savižudybių riziką algoritmasparsisiųsti
Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje prevencijos taisyklėsparsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašasparsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarkaparsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašasparsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašasparsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos mokymosi pasiekimų gerinimo, mokymosi ir švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašasparsisiųsti
Vidaus kontrolės politika (2020 m. gruodžio 31 d.)parsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašasparsisiųsti
Ugdymo organizavimo GAIRĖSparsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos darbo apmokėjimo sistema (2024 m.)parsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos veiklos tobulinimo planasparsisiųsti
Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje parsisiųsti
Dokumentų valdymo tvarkos aprašasparsisiųsti
Darbo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje nuotoliniu būdu taisyklėsparsisiųsti
Mokinių priėmimo į Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnaziją tvarkos aprašasparsisiųsti
Pedagogų etikos kodeksasparsisiųsti
Asmens duomenų tvarkymo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje taisyklėsparsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėsparsisiųsti
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje tvarkos aprašasparsisiųsti
Darbo tvarkos taisyklės (2020 m. gruodžio 30 d.)parsisiųsti
Asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklėsparsisiųsti
Dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu nuostataiparsisiųsti
Mokinių elgesio taisyklės (2018 m. spalio 30 d.)parsisiųsti
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašasparsisiųsti
Mokinių skatinimo tvarkos aprašasparsisiųsti
Mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašasparsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašasparsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių vardinių specialiųjų bilietų išdavimo ir atsiskaitymo tvarkaparsisiųsti
Vilkaviškio ,,Ąžuolo“ progimnazijos finansų kontrolės taisyklėsparsisiųsti