8 klasės mokinių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant virtualią mokymo(si) aplinką“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0019)

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

8 klasės mokinių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant virtualią mokymo(si) aplinką“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0019)


Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti 8-ų klasių mokinių matematikos pasiekimus skatinant pokyčius Vilkaviškio ir Šakių rajonų švietimo įstaigų veikloje. Projekte dalyvauja Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija, Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija. Pagrindinė projekto veikla – įdiegti inovatyvią virtualią mokymo(si) aplinką kiekvienoje veiklą tobulinančioje bendrojo ugdymo mokykloje, kurios įgyvendinimui numatoma įsigyti interaktyviąsias priemones/įrangą ir įdiegti virtualią mokymo(-si) aplinką, bei, pasitelkiant konsultuojančios mokyklos ir planuojamo Konsultanto patirtį, išugdyti personalo savarankiškus gebėjimus profesionaliai ir kūrybiškai taikyti skaitmenines technologijas, kurti inovatyvias ugdymo(si) priemones ir aplinką bei rinktis mokinius įtraukiančius ugdymo(si) scenarijus ir veiklas. Taigi projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti planšetinius kompiuterius, nešiojamus kompiuterius, išmaniąsias lentas, ekranus, taip pat organizuoti neformaliojo švietimo programų mokymąsi mokyklų pedagogams.

Projekto naudingumas bus užtikrintas šiais būdais:

1. Įsigyta įranga padės mokiniams įvairiapusiškiau ir patraukliau mokytis, skatins mokinių žingeidumą, savarankiškumą bei motyvaciją, pedagogams sudarys sąlygas aktyviau integruoti IKT į mokymo(-si) procesą;

2. Įdiegta virtuali mokymo(si) programa padės pedagogams efektyviau planuoti ir įgyvendinti kompleksinę ugdomąją veiklą, įtraukiant mokinius į mokymąsi individualiai, poromis, komandomis; diferencijuojant ir individualizuojant užduotis;

3. Dėka įdiegtos ir naudojamos virtualios mokymo(si) aplinkos bus sudarytos palankios sąlygos organizuoti aktyvų mokymąsi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje net ir mokiniui nesant mokykloje (ligos, mokymo namuose ar kitais atvejais);

4. Mokymai padės bendrojo ugdymo pedagogams perimti vieni kitų patirtį, sukaupti platesnį inovacijų taikymo spektrą, ugdyti pasitikėjimą ir lavinti kompetencijas.