Vizija, misija, vertybės

Misija

Pamatinėmis žmogaus vertybėmis grįstos mokinio ugdymosi sėkmės kūrimas.

Veikimo nuostatos: 

Mokykloje sudarytos sąlygos ir galimybės mokytis ir bendrauti įvairių gebėjimų mokiniams.

Besimokančioje mokyklos bendruomenėje santykiai kuriami saugioje, pozityvioje, šiuolaikiškoje aplinkoje.

Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į mokinių patirtis, interesus, aplinką. 


Vizija:

Progimnazija – auginanti ir auganti mokykla.

Tai nuolatinės mokinių pažangos siekianti mokykla. Kiekvienas besimokantis čia jaučiasi saugiai,  patiria mokymosi sėkmę, realizuoja savo individualumą, grindžiamą patirtimi, prasmės suvokimu.

Mokykloje, sudarančioje sąlygas nepertraukiamai mokytis devynerius metus, stiprūs ryšiai tarp vaikų, tėvų ir mokytojų, užtikrinantys ugdymo tikslų įgyvendinimą. 

Mokykla, kurios bendruomenė sutelktai, kolegialiai, refleksyviai mokosi ir dalijasi patirtimi.

Mokykla, kurios fizinės ir virtualios aplinkos yra atviros, savitos, neapsiribojančios sienomis ir teritorija. Jos šiuolaikiškos, funkcionalios,  dinamiškos, stimuliuojančios ugdymą.


Vertybės

Bendravimas ir bendradarbiavimas: pozityvūs, šilti santykiai su vaikais, kolegomis, tėvais, darni komunikacija, sutelktumas.

Dėmesys kiekvienam vaikui: maža bendruomenė, rūpinimasis kiekvienu vaiku, mokinio fizinis ir psichologinis saugumas, empatija, savalaikė pagalba, mokinio poreikius atliepiančios edukacinės erdvės.

Mokymo profesionalumas: kompetencija, kolegiška partnerystė, pasitikėjimas, laisvė kurti, įdomios, netradicinės pamokos ir veiklos, atvirumas naujovėms, grįžtamasis ryšys, motyvuojantis pavyzdys.


Moto

Pasitikėk ir tikėk, kad viskas yra įmanoma.