Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Vilkaviškio rajono savivaldybei skiriama lėšų suma – 3 187 758,20

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Tūkstantmečio mokyklų programoje dalyvauja 8 Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos: Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija, Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija, Vilkaviškio pradinė mokykla.

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas:

 • mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas: kompetencijų tobulinimas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui (kvalifikacijos kėlimas, ilgalaikės profesinio tobulėjimo programos mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams: mokymai, stažuotės, konferencijos);
 • turimos infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas integraciniam bei įtraukiajam ugdymui organizuoti;
 • mokyklų veiklos tobulinimas: kultūrinės kompetencijos ugdymas kaip integralus procesas: kultūrinio ugdymo mokymai ir integruoto kultūrinio ugdymo programos sukūrimas; STEAM kompetencijų tobulinimas, ilgalaikės profesinio tobulinimo programos matematiniams gebėjimams ugdyti; mokyklų vadovų kompetencijų stiprinimas lyderystei (švietimo įstaigų vadovų kompetencijų stiprinimas pagal atnaujintą kompetencijų modelį, stažuotės mokyklų vadovams pažangiose Lietuvos ir Estijos mokyklose).

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

2024-2026 m. m Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija įgyvendinant TŪM programą, planuojamos 7 veiklos. Joms įgyvendinti numatoma skirti 131368,12 Eur (su PVM).

MetaiVeiklaEur (su PVM)
2024Kūrybiškumo erdvės įrengimas24757,76
2024Sensorinės klasės priemonių įsigijimas4858,21
2024Koordinatoriaus įdarbinimas Kūrybiškumo erdvės veiklų koordinavimui12343,33
2025Įranga ir priemonės gamtos mokslų kabinetui25922,65
2025Įranga ir priemonės kūrybiškumo erdvei61052,17
2025Mokytojų STEAM kompetencijų ugdymas1267
2025Integruotos kūrybinės projektinės veiklos „Knygos menas“ įgyvendinimas900

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas.

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;
 6. Padidėjusi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų amžiaus vaikų dalis;
 7. Padidėjusi integruotai bendrosios paskirties klasėse ugdomų mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, dalis;
 8. Padidėjusi tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis;
 9. Padidėjusi pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui;
 10. Padidėjusi neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis.

Progimnazijoje:

 1. Sukurta daugiafunkcė erdvė 3 aukšte, kurioje vyksta integruotos STEAM ir kultūrinio ugdymo dalykų pamokos, neformaliojo ugdymo veiklos, tenkinami individualūs PUG, 1-8 kl. mokinių poreikiai. Didinamas integruoto ugdymo prieinamumas visų dalykų pamokose, neformaliojo ugdymo veiklose, tenkinami individualūs mokinių ugdymosi poreikiai, ugdomos pažinimo, kūrybiškumo, asmeninės kompetencijos.
 2. Tenkinami mokinių sensoriniai poreikiai, sudaromos sąlygos mokiniams pailsėti pertraukų metu, nusiraminti.
 3.  Įrengtos 28 kompiuterizuotos vietos, įsigyta baldų, įrangos ir priemonių patyriminei veiklai atlikti,  užtikrinamas STEAM priemonių prieinamumas PUG, 1-8 klasių mokiniams.
 4. 70 proc. mokytojų dalyvauja dviejose stažuotėse. Gerėja mokinių asmeninė pažanga pasaulio pažinimo, gamtos mokslų dalykuose bent 10 proc., vadovų ir pedagogų asmeninės, lyderystės kompetencijos, kritinio mąstymo, patirtinio, kūrybinio ugdymo kompetencijos.
 5. Sukurtas ir įgyvendintas Meninio ugdymo saviraiškos projektas.