Specialusis pedagogas

Indrė Galinskaitė

El. paštas galinskaite.indre@gmail.com

Darbo laikas
Pirmadienis8.00 – 14.00
Trečiadienis8.00 – 14.00
Penktadienis9.00 – 12.00

 SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TIKSLAS – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.

MOKYKLOS SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA:

  • specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas: padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • įvertinimas: dalyvauja atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, gūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai;
  • bendradarbiavimas: bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko;
  • metodinė pagalba: teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja šių mokinių ugdymo klausimais;
  • švietimas: šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių  turinčius mokinius;
  • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas, projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos taryba.
DokumentasParsisiųsti
Specialiosios pedagogės veiklos planas 2021 – 2022 m. m.parsisiųsti