„MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

* Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;

* Gamtos mokslų  ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;

* STEAM atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos –  23 550 880,43 eurų.

Projekto trukmė – 48 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. kovo 31 d.).

Veikla ir rezultatai 

Veikla „Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas“ pasibaigė.  672 šalies mokykloms, vykdančioms pradinio ugdymo programas, ir 533 mokykloms, vykdančioms pagrindinio ugdymo I pakopos programas,  pristatytos visos projekte numatytos mokymo priemonės ir įranga.

Veikla „Gamtos mokslų  ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas“ pasibaigė.  Parengta metodinė medžiaga mokytojams: sukurti pamokų veiklų 120 aprašų ir video medžiaga (27  aprašai 1-4 kl. gamtos pažinimo dalykui ir 93 aprašai  5–8 kl. gamtamokslinio ugdymo,  technologijų ir integruotų informacinių technologijų bei matematikos dalykams), kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Aprašai ir video medžiaga patalpinta adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html

Įgyvendinant veiklą „STEAM atviros prieigos centrų kūrimas“ kartu su partneriais (Alytaus kolegija, Marijampolės kolegija, Šiaulių universitetu, Panevėžio m. savivaldybe ir Panevėžio švietimo centru, Tauragės r. savivaldybe ir Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru, Telšių r. savivaldybe ir Telšių švietimo centru, Utenos r. savivaldybe ir Utenos švietimo centru)  Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje bus sukurti 7 regioniniai STEAM atviros prieigos centrai. Centruose bus kuriamos standartizuotos (biologija-chemija, fizika-inžinerija, robotika-IT arba gamtamokslinė ir mechatroninė/IT ) ir specializuotos (atspindinčios konkrečios apskrities teritorijos specifiką) laboratorijos. Centruose numatoma organizuoti  formaliojo ir neformaliojo ugdymo užsiėmimus, vaikų švietimo projektus, mokytojų kompetencijos tobulinimo seminarus. Projekto lėšomis centruose kuriamos laboratorijos bus aprūpintos priemonėmis ir įranga bei baldais, bus parengti centruose atliekamų tiriamųjų darbų aprašai.

 

„INTEGRALAUS GAMTAMOKSLINIO UGDYMO PROGRAMOS 5-8 KLASĖMS“ IŠBANDYMAS

Nuo 2018 m. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija dalyvauja projeke išbandant integralaus gamtamokslinio ugdymo programos išbandyme.

Projekto komanda.

Vilkaviškio r. sav. pritarimas dalyvavimui.

Gamtos mokslų integravimo 5–8 klasėje koncepcija (toliau – GMIK) rengiama tęsiant projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Šiame projekte 2012 m. buvo parengta Integruoto gamtos mokslų kurso ir vadovėlių komplekto 7–8 klasėms koncepcija 1 (toliau – IGMK koncepcija). Esminės jos nuostatos, pateiktos toliau, plėtojamos ir papildomos jau apimant visą progimnaziją ir atsižvelgus į aktualius 2012–2015 m. pokyčius. Atliktoje integravimo prielaidų analizėje pastebėta, kad „Vienas iš svarbiausių gamtamokslinio ugdymo tobulinimo būdų yra atskirų gamtos mokslų turinio integracija didinant jo kontekstualumą ir aktualumą.“ Be to, kai kurių šalių (Jungtinės Karalystės, Naujosios Zelandijos) patirtis rodo, kad „integruojant bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą mokinių pasiekimai gerėja, jie labiau sugeba pritaikyti žinias naujose situacijose“ (p. 7). IGMK koncepcijos (2012) Didaktinėse nuostatose pažymėta mokslinio tyrimo metodologijos svarba bei gamtamokslinių problemų identifikavimas ir sprendimas pasitelkiant analitinio, kritinio, kūrybinio mąstymo gebėjimus (p. 9). Siekiant aktyvaus mokinių įsitraukimo „reikia kurti tokias situacijas ir veiklas, kurios įtrauktų mokinį į aktyvų, laikmečio realijas atitinkantį mokymąsi“ (p. 10). „Kuriant naujas mokymo(si) priemones reikėtų remtis ne mokslo raidos, o mokymosi logika“ (p. 11). Gamtamoksliniame ugdyme siekiama, kad „mokinys susikurtų vieningą, į atskiras disciplinas nesuskaidyto pasaulio vaizdą“ (p. 11). Mokymosi medžiagą rekomenduojama susieti su konkrečia patirtimi ir aplinka“, sudarant sąlygas spręsti bendruomenei iškilusias, kuriant ir saugant gyvenamąją aplinką“ (p. 12).