„MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos. Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas. Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

„INTEGRALAUS GAMTAMOKSLINIO UGDYMO PROGRAMOS 5-8 KLASĖMS“ IŠBANDYMAS

Nuo 2018 m. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija dalyvauja projeke išbandant integralaus gamtamokslinio ugdymo programos išbandyme.

Projekto komanda.

Vilkaviškio r. sav. pritarimas dalyvavimui.

Gamtos mokslų integravimo 5–8 klasėje koncepcija (toliau – GMIK) rengiama tęsiant projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Šiame projekte 2012 m. buvo parengta Integruoto gamtos mokslų kurso ir vadovėlių komplekto 7–8 klasėms koncepcija 1 (toliau – IGMK koncepcija). Esminės jos nuostatos, pateiktos toliau, plėtojamos ir papildomos jau apimant visą progimnaziją ir atsižvelgus į aktualius 2012–2015 m. pokyčius. Atliktoje integravimo prielaidų analizėje pastebėta, kad „Vienas iš svarbiausių gamtamokslinio ugdymo tobulinimo būdų yra atskirų gamtos mokslų turinio integracija didinant jo kontekstualumą ir aktualumą.“ Be to, kai kurių šalių (Jungtinės Karalystės, Naujosios Zelandijos) patirtis rodo, kad „integruojant bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą mokinių pasiekimai gerėja, jie labiau sugeba pritaikyti žinias naujose situacijose“ (p. 7). IGMK koncepcijos (2012) Didaktinėse nuostatose pažymėta mokslinio tyrimo metodologijos svarba bei gamtamokslinių problemų identifikavimas ir sprendimas pasitelkiant analitinio, kritinio, kūrybinio mąstymo gebėjimus (p. 9). Siekiant aktyvaus mokinių įsitraukimo „reikia kurti tokias situacijas ir veiklas, kurios įtrauktų mokinį į aktyvų, laikmečio realijas atitinkantį mokymąsi“ (p. 10). „Kuriant naujas mokymo(si) priemones reikėtų remtis ne mokslo raidos, o mokymosi logika“ (p. 11). Gamtamoksliniame ugdyme siekiama, kad „mokinys susikurtų vieningą, į atskiras disciplinas nesuskaidyto pasaulio vaizdą“ (p. 11). Mokymosi medžiagą rekomenduojama susieti su konkrečia patirtimi ir aplinka“, sudarant sąlygas spręsti bendruomenei iškilusias, kuriant ir saugant gyvenamąją aplinką“ (p. 12).