Netradicinės ugdymo dienos

Progimnazija, siekdama plėtoti pažintines, kultūrines, socialines ir pilietines veiklas, ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, ne mažiau kaip dešimt dienų per mokslo metus skiria netradicinėms veikloms.

Balandžio antrąją savaitę vyko mokymasis projektiniu metodu. Šios veiklos paskirtis – plėtoti ugdymo(si) įvairovę, grupinį mokymąsi, sudaryti sąlygas įvairių rūšių užduotims ir veikloms skirtinguose kontekstuose (mieste, gamtoje, istoriniuose, kultūriniuose objektuose ir kt.); skatinti mokymosi motyvaciją, ugdyti moksleivių kūrybiškumą bei bendruomeniškumą, mokymą pakeisti mokymusi.

Projektinei dienai buvo pasirinkta tema – „Velykos“. Sudarant grupes, atsižvelgta į mokinių gebėjimus bei interesus. Du mokytojai dalykininkai dirbo su keturiomis skirtingų klasių (5–8) grupelėmis, į kurias iš anksto pasiskirstė patys mokiniai. Užduotims atlikti buvo integruojamos kelių dalykų temos, naudojami įvairūs informacijos šaltiniai, aktyvūs mokymosi metodai. Teoriją mokiniai taikė praktikoje, o gautus praktinius rezultatus sėkmingai apibendrino, prieš tai vieni kitiems  pristatydami atliktas užduotis. Skirtingo amžiaus mokiniai, pasitelkę smalsumą ir fantaziją, noriai įsitraukė į bendrą veiklą. Vieni ieškojo informacijos ir ruošė pateiktis, kiti kūrė plakatus, piešė įvairių raštų margučius, rašė Velykų popietės scenarijų, keliavo į miesto Katedrą ir t.t. Tą dieną mokiniai daug sužinojo apie Velykų tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, o mokytojų paskatinti atrado įdomių kūrybinių veiklų. Jų nuomone, užduotys buvo įdomios, leido išlaisvinti kūrybinius gebėjimus, smagiai pabendrauti.

Prieš pavasario atostogas mokykloje buvo organizuota Švaros diena. Iš pat ryto PUG auklėtinius ir 1–5 klasių mokinius su artėjančiomis šventėmis sveikino etnokultūros būrelis „Ąžuoliukai“. Vėliau II aukšto fojė šurmuliavo pradinukų Pavasarinė mugė, kurioje netrūko nei gardumynų, nei originalių velykinių rankdarbių. Pasilinksminę ir pasivaišinę, mokiniai švarino ir gražino mokyklą: valė savo klases, kabinetus, suolus, koridorių sienas, laistė gėles, tvarkė aplinką.

Visi padirbėjo iš peties ir džiaugėsi švara bei jaukumu. Juk mokykla – tai erdvė, kurioje praleidžiama labai daug laiko, o kartu dirbant stiprėja socialumo, bendradarbiavimo ir savarankiškumo įgūdžiai.

Pavaduotoja ugdymui V. Anelauskienė

Metodinės tarybos pirmininkė  Z. Šestilienė