PROJEKTINĖ VEIKLA – ATSAKINGAS IR VEIKSMINGAS INKLIUZAS GERINANT MOKINIŲ PASIEKIMUS

Mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimas – nuolatinis ugdymo įstaigų uždavinys, sutelkiantis visus švietimo srities profesionalus nuolat ieškoti sprendinių, atsižvelgiant į šiandienos mokinių poreikius, šalies ir pasaulio gyvenimo pokyčius, informacinių technologijų raidą. Projektinė veikla – viena iš būdų spręsti ugdymos(si) kokybės klausimus.

 Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija, kartu su Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ ir Šakių r. Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos specialistais,  atsižvelgdami į mokyklų, šalies mokinių mokymosi rezultatus, kylančius iššūkius, teikė paraišką projekto finansavimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Džiaugiamės gavę teigiamą patvirtinimą 2020-2022 metais įgyvendinti projektą – „8 klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant virtualią mokymo(si) aplinką“. Bendra trijų mokyklų projekto metu įsisavinamų lėšų suma yra 52.471.38 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti 8-ų klasių mokinių matematikos pasiekimus skatinant pokyčius Vilkaviškio ir Šakių rajonų švietimo įstaigų veikloje. Projekto veikla – įdiegti inovatyvią virtualią mokymo(si) aplinką kiekvienoje veiklą tobulinančioje bendrojo ugdymo mokykloje, kurios įgyvendinimui numatoma įsigyti interaktyviąsias priemones/įrangą ir įdiegti virtualią mokymo(-si) aplinką, bei, pasitelkiant konsultuojančios mokyklos ir planuojamo Konsultanto patirtį, išugdyti personalo savarankiškus gebėjimus profesionaliai ir kūrybiškai taikyti skaitmenines technologijas, kurti inovatyvias ugdymo(si) priemones ir aplinką bei rinktis mokinius įtraukiančius ugdymo(si) scenarijus ir veiklas. Taigi projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti planšetinius kompiuterius, nešiojamus kompiuterius, išmaniąsias lentas, ekranus, taip pat organizuoti neformaliojo švietimo programų mokymąsi mokyklų pedagogams.

Projekto naudingumas bus užtikrintas šiais būdais:

1. Įsigyta įranga padės mokiniams įvairiapusiškiau ir patraukliau mokytis, skatins mokinių žingeidumą, savarankiškumą bei motyvaciją, pedagogams sudarys sąlygas aktyviau integruoti IKT į mokymo(-si) procesą;

2. Įdiegta virtuali mokymo(si) programa padės pedagogams efektyviau planuoti ir įgyvendinti kompleksinę ugdomąją veiklą, įtraukiant mokinius į mokymąsi individualiai, poromis, komandomis; diferencijuojant ir individualizuojant užduotis;

3. Dėka įdiegtos ir naudojamos virtualios mokymo(si) aplinkos bus sudarytos palankios sąlygos organizuoti aktyvų mokymąsi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje net ir mokiniui nesant mokykloje (ligos, mokymo namuose ar kitais atvejais);

4. Mokymai padės bendrojo ugdymo pedagogams perimti vieni kitų patirtį, sukaupti platesnį inovacijų taikymo spektrą, ugdyti pasitikėjimą ir lavinti kompetencijas.

Progimnazijos informacija